> struktura


<- powrót do listy

Zadania Pionu Higieny Pracy

Higiena Pracy realizuje zadania związane z ochroną pracowników przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych ze środowiskiem pracy.

 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy;

 • Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, w tym nadzór nad stanem zdrowia pracowników narażonych na czynniki biologiczne w środowisku pracy;

 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

 • Kontrola przestrzegania obowiązków przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu oraz przez użytkowników tych substancji lub preparatów;

 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3;

 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,

> zakres działania

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 


 


 

 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów;

 • Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy.

 

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych;

 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji: mgr inż. Jolanta Pogorzelska
higienapracy@pssekwidzyn.pl
 


Copyright © 2008 PSSE Kwidzyn