> struktura


<- powrót do listy

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących w szczególności higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych i w ośrodkach wypoczynku   dzieci i młodzieży oraz higieny procesów nauczania poprzez dokonywanie badań, analiz i ocen w zakresie:

 • natężenia oświetlenia,

 • dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży,

 • mikroklimatu,

 • warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,

 • warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,

 • przechowywania i gospodarki niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi,

 • rozkładów zajęć lekcyjnych,

 • kwalifikacji i nadzoru bieżącego w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Udzielanie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie dzieci i młodzieży.

Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia  wynikają z sytuacji  epidemiologicznej, występujących  problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów  Narodowego Programu Zdrowia i programów  i przyjętych  edukacyjnych, zadań  Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie  profilaktyki  i promocji zdrowia.

Główne zadania:

 1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

 2. Motywowanie społeczeństwa do dobrowolnego podjęcia pożądanych zachowań sprzyjających zdrowiu.

 3. Nadzór nad prowadzoną działalnością oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach realizujących programy prozdrowotne.

 4. Koordynowanie realizacji programów edukacyjnych.

 5. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych w powiecie.

 6. Organizowanie konkursów oświatowo – zdrowotnych różnego typu.

 7. Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i dystrybucja materiałów wizualnych.

 8. Udzielanie porad metodycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

 9. Współpraca w zakresie realizowanych zagadnień z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi.
     Dane kontaktowe:


  Agnieszka Dymek

  e-mail: hdm@pssekwidzyn.pl

> zakres działania

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 


 

   

Copyright © 2008 PSSE Kwidzyn