> struktura


<- powrót do listy

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia:

 • Ewidencjonowanie ujęć, obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę

 • Prowadzenie wykazu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody

 • Kontrola i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontrola stanu sanitarnego obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę

 • Sporządzanie ocen o jakości wody w celu:

 • przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości

 • informowania ludności o jakości wody na terenie powiatu kwidzyńskiego

 • Wydawanie ocen higienicznych dotyczących zastosowania materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody

 • Gromadzenie, weryfikacja i przetwarzanie danych monitoringowych

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i przygotowanie postępowania administracyjno-egzekucyjnego

 • Przygotowanie i opracowanie danych statystycznych dotyczących nadzoru nad jakością wody na terenie powiatu kwidzyńskiego

 1. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi:

 • Kontrola stanu sanitarnego kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych

 • Kontrola i ocena jakoąci wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i basenach kąpielowych

 • Przekazywanie informacji władzom samorządowym i ludności

> zakres działania

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 


 

 

 1. Nadzór ogólny

 • Kontrola utrzymania stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej i zakładów usługowych: obiekty służby zdrowia, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej obiekty turystyczne i hotelarskie, domy pomocy społecznej, cmentarze

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych mających na celu egzekwowanie poprawy stanu sanitarnego tych obiektów

 • Kontrola i ocena stanu sanitarnego środków transportu i obiektów obsługujących środki transportu

 • Wydawanie opinii w sprawach organizacji imprez masowych na terenie powiatu

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich oraz nadzorowanie ich przebiegu

 • Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa

Dane kontaktowe:


Kierownik Oddziału: mgr Krystyna Bojanowska

kbojanowska@pssekwidzyn.pl
 


Copyright © 2008 PSSE Kwidzyn