> struktura


Promocja Zdrowia - Zadania


Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:


inicjowanie, koordynowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.


Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia i statutowych zadań Państwowej Inspekcji sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.


Główne zadania:

  • Realizacja kampanii społecznych w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych w oparciu o bieżące potrzeby zdrowotne wybranych grup ludnoœci


  • Szkolenie partnerów, koordynatorów i realizatorów działań prozdrowotnych w zakresie merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym


  • Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych


  • Motywowanie społeczeństwa do podjęcia pożądanych zachowań sprzyjających zdrowiu


  • Prowadzenie systematycznego nadzoru nad realizacją programów edukacyjnych


  • Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych w powiecie kwidzyńskim


  • Dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych.


Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym na rzecz przeciwdziałania paleniu tytoniu.

> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn