> struktura


Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających/prowadzących działalność w sektorze spożywczym


Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa żywnościowego, w tym m.in.:ie.

 • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • rozporządzenia (WE) nr 852/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca zajmujący się produkcją lub obrotem żywnością jest zobowiązany do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Zatwierdzenie takie dokonywane jest na podstawie kontroli zakładu przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie wymagań higienicznych.

Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu środki spożywcze określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r., str. 1).

Wzór wniosku o rejestrację i zatwierdzenie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW ŻYWNOśCIOWYCH


I. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW w formie pisemnej składają podmioty, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego;
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

II. WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW - w formie pisemnej wymagany jest w odniesieniu do:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • gospodarstw agroturystycznych;
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 • sklepów zielarskich;
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.06. 2007r. (Dz.U. 2007, nr 106, poz. 730).

III. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW - w formie pisemnej składają podmioty - w przypadku zmiany danych obiektów wpisanych do rejestru zakładów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

IV. WNIOSEK O WYKREśLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU ZAKŁADÓW - w formie pisemnej składają podmioty wpisane do rejestru zakładów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie - po zakończeniu działalności.

Pliki do pobrania:

 • wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   

 • wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej -> pobierz
   


> zakres działania

> kierownictwo

> kontakt

> aktualności

- ostrzeżenia publiczne

- zatwierdzanie i rejestracja

> komunikaty

- o jakości wody

- o stanie kąpielisk

> promocja zdrowia

> STOP dopalaczom

> oddział laboratoryjny

> pliki do pobrania

> przetargi 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 PSSE Kwidzyn